Misligholdelse

Du kan i værste fald blive opsagt, hvis du ikke overholder de forventninger, kommunen har til sine ansatte.

Hvis du ikke lever op til de forventninger, Københavns Kommune har til sine ansatte, så kan det være, at du misligholder din uddannelsesaftale/ansættelseskontrakt.

Hvis det sker, kan Uddannelse København, som din arbejdsgiver i Københavns Kommune, give dig en påtale. En påtale er en mundtlig tilkendegivelse om, at en given adfærd eller et svigt i udførelsen af arbejdet fremover ikke vil blive accepteret.

I gentagelsestilfælde eller ved mere alvorlige former for misligholdelse kan du også få en skriftlig advarsel. I advarslen vil der stå, hvorfor du har modtaget en advarsel, og hvilke konsekvenser det vil få, hvis en lignende situation opstår igen.

Hvorvidt en advarsel bliver tidsbegrænset, afhænger af, hvad advarslen er baseret på, og om grundlaget for advarslen er relevant i en eventuel senere situation.

Inden du får en advarsel, skal der foretages en partshøring.

I meget alvorlige tilfælde kan misligholdelse medføre opsigelse. Hvis det sker, skal du også partshøres, inden Uddannelse København træffer afgørelse.

I sjældne tilfælde kan en adfærd eller en handling føre til, at du omgående bortvises fra arbejdspladsen. Hvis det sker, har du ikke lov til at møde på arbejde. Du vil blive partshørt, og Uddannelse København træffer afgørelse om, hvorvidt du opsiges, eller kan fortsætte som elev.

For at det kan blive mere konkret for dig, hvad vi mener med misligholdelse, giver vi her nogle eksempler. Du må ikke blive væk fra arbejde uden grund. Du må ikke stjæle. Du må ikke møde beruset på arbejde. Du må i din opgaveløsning ikke være til fare for borgerne. Du må ikke true eller være voldelig. Du må ikke bryde din tavshedspligt.